Frugtbar jord – for klima, biodiversitet og sund mad, der smager

Frugtbarhed handler om liv, biologi, kredsløb, synergier og muld. I økologien er vi optagede af hvordan vi fodrer og benytter jorden i forhold til mængden og kvaliteten af det vi høster. Dyrene er en del af ligningen. Sådan er naturen. I det ideelle af alle systemer indgår dyrene som en mulighed for at skabe mad af rester og arealer, hvor det ikke er økonomisk eller økologisk forsvarligt at dyrke under plov. Bruger vi alene livscyklusanalyser som grundlag for at udvikle et klima-, natur-, vand-, dyre- og menneskevenligt landbrug ender vi, hvor biologien, livet og maden reduceres til artefakter i lukkede kamre med teknologien som erstatning af det naturgivnes geniale potentialer.

Dato: 13. april 2021
Foredragsholder: Per Kølster, MSC, formand for Økologisk Landsforening


A fertile soil for climate, biodiversity and healthy, tasty food

Fertility is about life, biology, life cycles, synergies, and the soil. In organics we are engaged with how we feed and use the soil in comparison to the quantity and quality of what we harvest. The farm animals are part of this equation. Such is Nature. In the ideal of all systems the farm animals are part of the cycle where left-overs and areas that cannot be ploughed are turned into food. We need to take all of Natures genius into consideration when we talk about how to ensure a sustainable future for us all.

Date: April 13th 2021
By:
Per Kølster, MSC, chairman of Organic Denmark 


Fruchtbare Böden – für Klima, Artenvielfalt und gesunde Lebensmittel, die gut schmecken

Bei der Fruchtbarkeit geht es um Leben, Biologie, Zyklen, Synergien und Boden. In der Ökologie beschäftigen wir uns damit, wie wir den Boden in Bezug auf die Menge und Qualität dessen, was wir ernten, ernähren und nutzen. Tiere sind Teil dieser Gleichung. So ist die Natur. Im Idealfall aller Systeme werden Tiere als Möglichkeit einbezogen, aus Resten und Flächen, bei denen eine Bewirtschaftung unter dem Pflug ökonomisch oder ökologisch nicht sinnvoll ist, Nahrungsmittel zu erzeugen. Wenn wir die Lebenszyklusanalyse allein als Grundlage für die Entwicklung einer klima-, natur-, wasser-, tier- und menschenfreundlichen Landwirtschaft verwenden, landen wir dort, wo Biologie, Leben und Nahrung auf Artefakte in geschlossenen Kammern reduziert werden und die Technik den Genius der Natur ersetzt.

Datum: 13. April 2021
Mit: Per Kølster, MSC, Vorsitzender des dänischen Bio-Bauernverbandes

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.