Kan biologisk affald og spild redde verden?

En tredjedel af al mad går til spilde. Ud over dette mister vi også al den mad, man kunne lave af det, vi før har betragtet som ikke-mad; så som al det biologiske materiale, der bliver til spild ved produktion af fødevarer. Når det regnes med, er der anslået over 40% der går tabt! Meget af dette spild består helt konkret af plantecellevægge. Nøglen til at upcycle dette enorme spild er mikroorganismer og deres enzymer. Med enzymbehandling kan vi åbne plantecellevægge så de kan blive til signifikant mere mad og foder; enzymerne gør at mennesker og andre et-mavede dyr kan udnytte næringsværdien. Hvis vi udnyttede al spild, var der mad nok til hele verdens befolkning; GHG emission fra hver ton mad var reduceret kraftigt; og meget mere plads til biodiversitet!

Dato: 15. april 2021
Foredragsholder: Lene Lange, tidligere professor, ph.d. & Dr.Scient., nu egen virksomhed ”BioEconom, Research & Advisory”


Can biological waste save the world?

One third of all food produced goes to waste. Besides this we also lose all the food that could have been made from all the stuff that we consider non-food. E.g., all of the biological material that is wasted when producing food stuffs. When we take these into account is mounts to almost 40 percent wasted. A lot of this waste consists of plant cell walls. The keys to upcycling this enormous waste are microorganisms and their enzymes. With enzyme treatment we can open the plant cell walls and turn them into food and fodder. The enzymes help enable humans and animals gaining acces to the “hidden” nutrition. If we used all waste, we would have enough food to feed the world, the GHG emission from each ton of food would be reduced and we would create room for a lot more biodiversity.

Date: 15th April 2021
By:
Lene Lange, former professor, ph.d. & Dr. Scient., now her own company “BioEconomy, Research & Advisory”


Können Bioabfall und Müll die Welt retten?

Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Abfall. Darüber hinaus verlieren wir auch all die Lebensmittel, die aus dem hergestellt werden könnten, was wir früher als Nicht-Lebensmittel betrachteten; wie z. B. all das biologische Material, das bei der Produktion von Lebensmitteln zu Abfall wird. Wenn dies berücksichtigt wird, gehen schätzungsweise über
40 % verloren! Ein Großteil dieser Abfälle besteht speziell aus pflanzlichen Zellwänden.
Der Schlüssel zum Upcycling dieses riesigen Abfalls sind Mikroorganismen und ihre Enzyme.
Mit einer Enzymbehandlung können wir die Zellwände von Pflanzen aufbrechen, so dass sie zu deutlich mehr Lebens- und Futtermitteln werden; die Enzyme ermöglichen es dem Menschen und anderen einmastigen Tieren, den Nährwert zu nutzen. Wenn wir alle Abfälle nutzbar machen würden, gäbe es genug Nahrung für die Weltbevölkerung; die Treibhausgasemissionen jeder Tonne Nahrung würden stark reduziert; und es gäbe viel mehr Platz für die Artenvielfalt!

Datum: 15. April 2021
Mit: Lene Lange, ehemals Professor, ph.d. & Dr.Scient., jetzt eigene Firma “BioEconom, Research & Advisory”

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.